ISSN 1302-8324

home
ana sayfa
editorial board
yayın kurulu
advisory board
danışma kurulu
notes for authors
yazarlara notlar
publishing plan
yayın planı
issues
sayılar

homeanasayfa

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture is an OPEN ACCESS Journal. You can read, download and print full text of articles. Please use the following link http://www.az.itu.edu.tr/issue.htm

A|Z is a refereed journal and is published biannually in English. A|Z is open to the articles and book reviews about design, planning, research, education, technology, history and art.

AIM: A|Z aims to contribute to scientific research, practice and education by publishing national and international studies.

AUDIENCE: Academicians, researchers, educators, designers and planners will respect to be the audience and the contributors of the journal.

CONTENT: A|Z has 3 sections. Dossier section provides a current or expected to be current subject in the national or international arena. The articles are not related the subject of dossier will be published in the theory section. Articles in both sections should be accepted by referees before publication. The book review section covers the book critics in the related subjects.

PAPER SUBMISSION: The articles and book reviews should be submitted to editor. The editorial board will evaluate the articles and book reviews on the suitability for the journal. Suitable papers will be evaluated by related referees. Articles could be included to publishing plan only when they are accepted by referees.  Invited papers  may be published in the journal.

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture is indexed and abstracted by: ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index), AVERY Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), GENAMICS JournalSeek.
 


A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture OPEN ACCESS dergidir. Dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek ve çıktı almak için http://www.az.itu.edu.tr/issue.htm bağlantısını kullanabilirsiniz.

A|Z yılda iki kez İngilizce yayınlanan hakemli bir dergidir. A | Z tasarım, planlama, araştırma, eğitim, teknoloji, tarih ve sanat konularındaki akademik, bilimsel makalelere ve kitap eleştirilerine açıktır.

AMAÇ: A|Z ulusal ve uluslararası çalışmaları yayınlayarak bilimsel araştırma, uygulama ve eğitime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE: Akademisyenler, araştırmacılar, eğitimciler, tasarımcılar ve plancıların ; derginin okuyucu ve yazar kitlesini oluşturması hedeflenmektedir.

KAPSAM: A|Z dergisinin üç bölümü bulunacaktır. Her sayıda dünyada gündemde olan veya gündemde olması beklenen ulusal ve uluslararası bir konu dosya olarak sunulacaktır. Derginin ikinci bölümü olan kuram ise dosya konusu ile bağlantılı olmayan makalelerden oluşacaktır. Bu iki bölümde yer alacak makaleler hakem onaylıdır. Kitap Eleştiri bölümü hakem onayı olmadan yayın kurulu kararı ile yayına alınan kitap eleştirilerini kapsayacaktır.

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:
ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index), AVERY Index to Architectural Periodicals,
DOAJ (Directory of Open Access Journals), GENAMICS JournalSeek.